Prof. Andreas Maier

Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg
Department of Computer Science
Lehrstuhl für Informatik 15 (Machine Intelligence)
Martensstr. 3, D-91058 Erlangen
Phone: +49 9131 85 27775; Fax: +49 9131 85 27270
andreas.maier(at)fau.de
https://lme.tf.fau.de/person/maier/